PROGRAM EDUKACYJNY

Realizujemy program nauczania oparty na podstawie programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Zależy nam na wspieraniu i budowaniu dobrej relacji między rodzicami i dziećmi. Pracujemy na programach i podręcznikach, które kładą nacisk na wartości rodzinne.
Wszystkie programy zostały dobrane w taki sposób, aby wspomagać i ukierunkowywać rozwój dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem.
 
PROGRAM WYCHOWAWCZY
Motto:
"Wychowuj chłopca (dziewczynkę) odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości."
                                                                                         (Przypowieści Salomona 22:6)
 
Nauczyciele PRZEDSZKOLA NUTKI w swojej pracy wychowawczej  starają się wspierać rodziców. Dążą do tego, aby dzieci w szczególności:
 
  • znajdowały w przedszkolu środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego
  • rozwijały swoją dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie
  • stawały się coraz bardziej samodzielne w  wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialnością za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych
  • uczyły się szacunku dla dobra wspólnego, jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywały się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych
  • przygotowywały się do rozpoznawania wartości moralnych
  • kształtowały w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, odpowiedzialności za swoje czyny i słowa
  • kształtowały w sobie postawę zdrowego trybu życia
  • wyrabiały i utrwalały nawyki kulturalne, stosowały formy grzecznościowe
  • uczyły się samodzielnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
Program wychowawczy przedszkola oparty jest na ponadczasowych i uniwersalnych wartościach Pisma Świętego. Placówka nie preferuje doktryny żadnej denominacji chrześcijańskiej, opiera się na autorytecie, który jest wspólny dla wszystkich chrześcijan. Wychowanie w tradycji danego kościoła pozostawiamy rodzicom.

Jesteśmy przedszkolem z wartościami!